Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz bezpieczeństwa osobom zatrudnionym w firmie to jedne z najważniejszych obowiązków pracodawcy wobec pracowników, dlatego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy są niezbędne w firmach zatrudniających ludzi. Zwykle w firmach zostają wyznaczone osoby, które będą zobowiązane do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach, które tego wymagają – na przykład podczas wypadku w pracy, nagłego omdlenia oraz gwałtownego pogorszenia się samopoczucia pracownika i innych, a także w przypadku zagrożenia pożarem.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla firm


To ile osób jest potrzebnych do pełnienia dodatkowej funkcji jest zwykle decyzją pracodawcy, dlatego powinien on trafnie przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w firmie oraz ustalić ile osób potrzebuje dodatkowo przeszkolić z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Takie szkolenia są zwykle przeprowadzane podczas okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Zazwyczaj w celu wyznaczenia pracowników do pełnienia dodatkowej roli przeprowadza  się wśród nich ankietę, która wyłania chętne do pełnienia tej funkcji osoby. Czasem także pracownicy dobrowolnie zgłaszają pracodawcy chęć odbycia takiego kursu oraz pełnienia dodatkowej funkcji w firmie. Zwykle pracownicy Ci dostają dodatek płacowy z tytułu pełnienia obowiązku udzielania pierwszej pomocy w razie sytuacji zagrożenia.

 

Osoby wyznaczone do udzielenia pierwszej pomocy 

Ponadto taka informacja zostaje wpisana do ich teczki z aktami osobowymi, a pozostali pracownicy w firmie zostają słownie i pisemnie powiadomieni o tym, które osoby w firmie mają obowiązek udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w miejscu w pracy, bądź też innych sytuacji niosących zagrożenie. W niektórych firmach pracownicy odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy oraz ewakuację w przypadku zagrożenia pożarem posiadają specjalne plakietki z odpowiednią informacją  o tym, lub też kamizelki – zakładane na ubranie.
Ponadto obowiązkiem każdego pracodawcy  jest umieszczenie w miejscu pracy odpowiedniej oraz dostosowanej do stopnia ryzyka w firmie liczby apteczek oraz punktów pierwszej pomocy. Powinny one zostać w sposób specjalistyczny oraz widoczny dla pracowników oznakowane. Ważnym jest, aby w takich apteczkach nie umieszczać żadnych leków – ze względu na bezpieczeństwo pracowników – bowiem mogą być oni uczuleni na substancje zawarte w niektórych grupach leków. W przypadku zatrudniania pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych pracodawca sam może udzielić pierwszej pomocy – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Stan oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w firmach, a także kontrolę z zakresu przestrzegania przepisów prawnych  z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza organ jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy.  PIP w przypadku wykrycia pewnych nieścisłości oraz braku apteczki pierwszej pomocy lub jej niepełnego wyposażenia może nałożyć na pracodawcę karę finansową wynoszącą od 1000 do 30 000 złotych.

Leave a Comment