Posiłki profilaktyczne oraz napoje dla pracowników w okresie zimowym.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom posiłków profilaktycznych oraz napoi w okresie zimowym – przez co rozumie się czas od 1 listopada do 31 marca, jeżeli wykonują oni fizyczną pracę na otwartych przestrzeniach, a wydatki energetyczne jakie ponoszą to co najmniej 1500 kalorii u mężczyzn oraz 1000 kalorii u kobiet.

 

Posiłki profilaktyczne

 

Dzięki przestrzeganiu przepisów odnośnie zapewnienia posiłków profilaktycznych oraz gorących napojów pracownikom w trudnych dla organizmu, zimowych warunkach możliwe jest zapewnienie im odpowiedniego oraz bezpiecznego dla ich zdrowia, a w niektórych przypadkach także życia – środowiska pracy.
Pracodawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom co najmniej jeden ciepły posiłek, którego wartość energetyczna stanowi co najmniej 1000 kalorii – wydawany w trakcie regulaminowej przerwy – zazwyczaj po około trzech bądź czterech godzinach pracy. Jeżeli mowa zaś o napojach ciepłych to należy je dostarczać pracownikom w ciągu całego czasu wykonywania przez nich pracy z dostosowaniem do ich indywidualnych potrzeb. Warto także nadmienić, że pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom wodę przez cały okres wykonywania pracy – nie tylko zimą.

 

Zasady przyznawania ciepłych napojów oraz posiłków profilaktycznych

 

To czy pracownikom przysługują posiłki profilaktyczne oraz napoje zwykle określane jest przez pracodawcę w porozumieniu ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – zwykle w tym celu przeprowadza się pomiar wydatków jaki ponoszą oni podczas trwania jednej zmiany w pracy.
Ponadto przyjęto, że temperatura na zewnątrz musi być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Jeżeli wydatki energetyczne są wyższe niż 1000 kalorii u kobiet oraz 1500 kalorii u mężczyzn to pracownicy Ci są uprawnieni do otrzymywania posiłków profilaktycznych przez cały rok.

 

Sposób wydawania posiłków

 

O sposobie wydawania posiłków profilaktycznych i ich dystrybucji wśród pracowników zwykle decyduje pracodawca z porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych w firmie, a jeżeli takowych brak – to następuje to w porozumieniu z wybranymi przedstawicielami kadry pracowniczej. Jeżeli pracodawca nie ma odpowiednich warunków spełniających normy sanitarno – epidemiologiczne do przygotowania wartościowych posiłków na terenie zakładu pracy to jest on zobowiązany dostarczyć pracownikom posiłki, na przykład korzystając z usług firmy kateringowej lub pokrywając rachunek za zjedzenie ciepłych posiłków przez pracowników w pobliskim punkcie gastronomicznym.
Pracodawca może ubiegać się o zwrot podatku Vat od posiłków profilaktycznych oraz napojów dla pracowników pod warunkiem, że przedstawi on odpowiednie faktury potwierdzające zakup artykułów spożywczych dla pracowników lub posiłków w punktach kateringowych czy też gastronomicznych. Nie możliwy jest jednak zwrot wydatków w postaci ekwiwalentu wypłaconego pracownikom na zakup posiłków oraz napojów, gdyż w ten sposób fizyczne udokumentowanie wydatków poniesionych na posiłki i napoje nie jest możliwe.

Leave a Comment