Kodeks pracy 2019 – najważniejsze zmiany

Nowy kodeks pracy. Czy modyfikacje w kodeksie pracy wejdą w życie? Rząd oferuje szereg modyfikacji w programie kodeksu pracy. Program nowego kodeksu pracy 2019 uwzględnia dużo modyfikacji w uprawnieniach zatrudnionych.

 

Modyfikacje w urlopach

 

Modyfikacje w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi zrównanie okresu wypoczynku. Po zmianach pracownikom ma przypadać 26 dni wolnych od pracy. Takie modyfikacje jednakże będą miały własną konsekwencję. Wedle nowych przepisów w kodeksie pracy, po zmianach będzie przedawnienie urlopu. Wedle nowego kodeksu pracy, gdy zatrudniony nie spożytkuje urlopu za określony rok, w owym samym roku, ma okres na nadgonienie zaległości w odpoczywaniu jedynie do końca I kwartału roku kolejnego. Kiedy tego nie zrobi, urlop przepadnie. To może być niezwykle szkodliwa zmiana w kodeksie pracy, do owej chwili dużo osób decydowało się zbierać dni wolne, po to, aby raz do roku otrzymać dłuższy urlop. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, takie postępowanie nie będzie dopuszczalne.

 

Zapłata wynagrodzenia za pracę

 

Obecnie zgodnie z art. 86 par. k.p. standardową metodą zapłaty wynagrodzenia jest gotówka do rąk pracownika. Odmienna metoda zapłaty potrzebuje właściwej ustawy układu zbiorowego pracy bądź poprzedniej pisemnej zgody pracownika. Od 1 stycznia 2019 roku wypłata wynagrodzenia jest wykonywana na wybrany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba iż pracownik złożył w formie papierowej bądź internetowej projekt o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Z racji na przedstawioną zmianę numer rachunku bankowego pracownika będzie kolejną informacją, jakiej przełożony będzie mógł wymagać od pracownika na bazie art. 22(1) par. 2 k.p. W związku z wejściem w życie kolejnych przepisów, do 21 stycznia 2019 roku zwierzchnik musi powiadomić pracowników o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na jaki będzie płacone wynagrodzenie za pracę lub złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

 

Przechowywanie akt osobowych

 

Względem dotychczasowego obowiązku gromadzenia dokumentacji kadrowej poprzez 50 lat ważną zmianę zakłada nowe brzmienie art. 94 ust. 9b) k.p. Zgodnie z jego treścią kierownik będzie miał przymus trzymać specyfikację kadrową w sposób zapewniający utrzymanie jej tajemnic, jedności, kompletności i przystępności, w warunkach niezagrażających zniszczeniem bądź uszkodzeniem poprzez czas zatrudnienia, i też poprzez czas 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w jakim stosunek pracy uległ rozwiązaniu bądź ustał, chyba iż inne przepisy planują dłuższy czas gromadzenia dokumentacji kadrowej. A więc czasem głównym gromadzenia dokumentacji od 2019 roku jest 10 lat od końca roku kalendarzowego, w jakim stosunek pracy uległ wypowiedzeniu bądź ustał. Kodeks realizuje przy tym nowy cel informacyjny pracodawcy. Zgodnie z art. 94(6) k.p. wraz ze świadectwem pracy ma on przekazać pracownikowi pisemnie bądź elektronicznie wiadomość o czasie gromadzenia dokumentacji kadrowej, możliwości odbioru poprzez pracownika specyfikacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego występującego po terminie czasu przechowywania owej specyfikacji i o zniszczeniu specyfikacji kadrowej w wypadku jej nieodebrania.

 

 

Leave a Comment