Co pracodawca powinien wiedzieć o szkoleniach BHP?

Szkolenie BHP jest niezbędne przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ma ono na celu przekazanie pracownikom podstawowych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, możliwych zagrożeń w zakładzie pracy, a także działań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych. Dzięki temu w nagłych sytuacjach każdy z nich powinien znać szczegóły działania. To zaś ma szczególne znacznie dla bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

 

Jak prawidłowo przeprowadzić szkolenie BHP?

 

W zakładach pracy, gdzie możliwość wystąpienia zagrożeń zdrowia i życia jest niewielkie, szkolenie może zostać przeprowadzone przez właściciela firmy lub wskazaną przez niego osobę, która posiada odpowiedni zakres wiedzy. Inaczej kreuje się sytuacjach w zakładach z wysokim zagrożeniem zdrowia i życia. Wówczas poleca się skorzystanie z okresowego szkolenia BHP, przeprowadzanego przez specjalistów w tej dziedzinie.

Ważne jest, aby szkolenie obejmowało wszystkie najważniejsze kwestie bezpieczeństwa. Te zaś powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. W zakres szkolenia wchodzą podstawowe informacje na temat postępowania w wypadków wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia, takich jak: oparzenia, złamania, zwichnięcia, skaleczenia czy też znacznie bardziej zaawansowane dolegliwości, jak złamanie kręgosłupa lub utrata przytomności. Oprócz tego, szkolenie powinno zawierać środki zapobiegawcze jakie stosuje firma, czyli odpowiedni ubiór i zabezpieczenia. Dodatkowo, powinny zostać wskazane miejsca w których znajdują się apteczki pierwszej pomocy, drogi ewakuacyjne, a także gaśnice. Każde szkolenie powinno zostać zakończone testem, mającym na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Poleca się również wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej i szczegółowe ich przeszkolenie.

 

Co ile należy przeprowadzać szkolenie BHP?

 

Według Kodeksu Pracy przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Szkoleniowym, każdy z pracowników powinien zostać przyuczony z zakresu BHP jeszcze przed rozpoczęciem pracy. W zakładach pracy o niskim stopniu zagrożenia nie wymaga się przeprowadzania szkoleń okresowych. Wówczas wystarczy jednorazowe przeszkolenie na początku pracy i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pomocy, które będą posiadały szerszą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Natomiast w przypadku zakładów o wysokim stopniu zagrożenia, najlepiej jest przeprowadzać szkolenia okresowe z udziałem specjalistów. Takie zaś są powtarzalne – w przypadku robotników nie rzadziej niż co 3 lata, a w przypadku kierowników i inżynierów nie rzadziej niż co 5 lat.

 

Kto ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu?

 

Podstawowe szkolenie BHP i PPOŻ jest obowiązkowe dla każdego pracownika, niezależnie od jego rangi w firmie i wykonywanej pracy. Kodeks Pracy nakazuje pracodawcy przeszkolenie każdego pracownika, który rozpoczyna pracę w przedsiębiorstwie. Należy jednak wciąć pod uwagę fakt, że w przypadku przeprowadzania szkoleń okresowych, ważne jest powtarzanie ich we wskazanym czasie. Wówczas posiadają one odpowiednią ważność. Zatem można uznać, że pracodawca wywiązał się z obowiązku poinformowania o zagrożeniach występujących w zakładzie pracy i zapewnił bezpieczeństwo.

Leave a Comment